Sunday, 18/04/2021

Quận Tây Hồ - Hà Nội, Bất cập trong thực hiện quy hoạch tại Dự án Sun Grand City Quảng An (kỳ 3)

19:54 08/01/2021

TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI Sử dụng hình thức liên doanh, liên kết đầu tư để biến đất công thành đất tư, có hay không nguy cơ thất thoát tài sản công tại dự án Sun Grand City Quảng An?

Như đã thông tin tại kỳ trước, Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn, Trung tâm thương mại, Dịch vụ, Văn phòng, Căn hộ (kiểu khách sạn) cho thuê tại phường Quảng An, quận Tây Hồ được UBND Thành phố Hà Nội giao cho Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Tây hồ View (là đơn vị liên doanh của: Công ty TNHH Hồ Tây một thành viên và Công ty TNHH Thành phố Mặt trời) làm chủ đầu tư theo Quyết định chủ trương đầu tư số 2853/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND Thành phố Hà Nội. Ngày 17/2/2017, Sở Quy hoạch – Kiến trúc chấp thuận Bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình theo Văn bản số 831/QHKT-TMB-PAKT. Ngày 07/07/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định giao đất số 4299/QĐ-UBND; Ngày 05/9/2017, Sở Xây dựng Hà Nội cấp Giấy phép xây dựng số 107/GPXD. Đến nay, Dự án đã được thi công ồ ạt thành một đại công trường với những khối bê tông hàng chục tầng mà gần như không có một thông tin nào được công bố, công khai rộng rãi ngoài việc xuất hiện một cái tên thương mại rất mỹ miều: Sun Grand City Quảng An.

Trong khuôn khổ chuyên đề: “Pháp luật và thực hiện pháp luật về Công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động đầu tư, xây dựng và đất đai ở Việt Nam” và “Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường” (Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã chuẩn y thực hiện Chuyên đề tại Công văn số 7643/VP-ĐT ngày 15/8/2019), nhóm tác giả đã rà soát toàn bộ quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tại khu vực thực hiện Dự án cũng như quá trình chuẩn bị đầu tư. Căn cứ kết quả rà soát cho thấy, dự án tồn tại rất nhiều vấn đề bất cập; trong đó, việc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án đầu tư còn rất nhiều dấu hiệu bất cập. Cụ thể:

Về nguồn gốc sử dụng đất để liên doanh liên kết:

Ngày 28/5/1997, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định số 2046/QĐ-UB xác nhận quyền sở hữu nhà và chuyển giao quyền sử dụng tài sản tại 07 địa điểm cho Tổng Công ty Hồ Tây, trong đó có nhà khách sạn Hồ Tây tại phường Quảng An, quận Tây Hồ do Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ thuộc Tổng Công ty Hồ Tây quản lý.

Theo Bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khảo sát và Đo đạc Hà Nội lập, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 01/04/2011, khu đất tại số 58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ có diện tích: 31.285m2; Hiện trạng khu đất đã xây dựng công trình khách sạn với chiều cao 06 tầng và các công trình phụ trợ (bể bơi, sân tennis, nhà bảo vệ, vườn hoa).

Ngày 09/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Đăng ký thống kê) đã tiến hành kiểm tra hiện trạng khu đất: Hiện trạng khu đất có tường rào bao quanh, đã phá dỡ các công trình cũ để chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư (có Biên bản kiểm tra hiện trạng kèm theo).

Như vậy, nguồn gốc sử dụng đất tại khu đất là đất công do doanh nghiệp 100% vốn nhà nước quản lý, khai thác và sử dụng. Việc liên doanh, liên kết phải thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017.

Vậy, cơ chế nào được áp dụng để lựa chọn đơn vị liên doanh, liên kết thực hiện dự án đầu tư?

Điều 32 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước dùng vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính quy định: “Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước dùng vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: …Thực hiện theo cơ chế thị trường và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan”.

Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết cũng quy định: Việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: ...c) Không làm mất quyền sở hữu về tài sản công; bảo toàn và phát triển vốn, tài sản Nhà nước giao;... h) Thực hiện theo cơ chế thị trường và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Vậy, Công ty TNHH Hồ Tây một thành viên (là đơn vị 100% vốn nhà nước) đã lựa chọn đối tác hợp tác kinh doanh như thế nào? Có công bố công khai kêu gọi hợp tác đầu tư hay không? Có đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để triển khai hợp tác đầu tư hay không? Có tuân thủ các nguyên tắc cơ chế thị trường để đảm bảo tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất hay không? Về nội dung này, nhóm tác giả sẽ tiếp tục yêu cầu Công ty TNHH Hồ Tây và các cơ quan chức năng làm rõ, để có căn cứ đánh giá trong các kỳ tiếp theo.

Thứ hai, cơ chế nào được áp dụng để tính giá trị quyền sử dụng đất, giá trị thương mại khu đất trong Hợp đồng Hợp tác đầu tư?

Khoản 4, Khoản 5 Điều 44 Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đã quy định:

“4. Việc xác định giá trị tài sản để liên doanh, liên kết phải đảm bảo nguyên tắc sau:

a) Đối với tài sản là quyền sử dụng đất, giá trị quyền sử dụng đất được xác định sát với giá thực tế trên thị trường tại thời điểm liên doanh, liên kết; không thấp hơn giá đất cùng loại do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định;

b) Đối với tài sản gắn liền với đất, giá trị tài sản được xác định phù hợp với giá trị thực tế còn lại theo kết quả đánh giá lại;

5. Đơn vị có trách nhiệm thuê tổ chức có đủ điều kiện thẩm định giá để xác định giá trị tài sản liên doanh, liên kết làm cơ sở thỏa thuận với các bên tham gia liên doanh, liên kết”.

Điều 58 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết quy định: “Trường hợp tài sản được tính thành vốn góp khi liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật, việc xác định giá trị tài sản phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Đối với tài sản là quyền sử dụng đất đủ điều kiện góp vốn theo quy định của pháp luật về đất đai, giá trị quyền sử dụng đất được xác định theo giá thị trường tại thời điểm góp vốn liên doanh, liên kết;

b) Đối với tài sản gắn liền với đất đủ điều kiện góp vốn theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan, giá trị tài sản được xác định phù hợp với giá trị thực tế còn lại theo kết quả đánh giá lại tại thời điểm góp vốn liên doanh, liên kết;”

Như vậy, việc xác định tài sản là quyền sử dụng đất, giá trị quyền sử dụng đất khi hợp tác, liên doanh, liên kết để thực hiện dự án đầu tư tại khu đất số 58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ phải được xác định theo giá thị trường tại thời điểm góp vốn, liên doanh, liên kết. Tuy nhiên, đến thời điểm UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 2853/QĐ-UBND (ngày 18/5/2017) và Quyết định giao đất số 4299/QĐ-UBND (ngày 07/07/2017), Công ty TNHH Hồ Tây một thành viên đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xác định giá trị quyền sử dụng đất của khu đất số 58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ để làm căn cứ ký kết Hợp đồng Hợp tác đầu tư hay chưa? Nếu chưa có Hợp đồng Hợp tác đầu tư được phê duyệt, thì UBND thành phố Hà Nội căn cứ vào đâu để giao đất cho Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ View thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn, Trung tâm thương mại, Dịch vụ, Văn phòng, Căn hộ (kiểu khách sạn) cho thuê?

Hàng loạt các vấn đề tồn tại về quản lý, sử dụng tài sản công tại “Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn, Trung tâm thương mại, Dịch vụ, Văn phòng, Căn hộ (kiểu khách sạn) cho thuê” đang là vấn đề nhức nhối, thách thức dư luận, nhà khoa học, nhà quản lý… Có hay không những quan hệ không lành mạnh giữa các doanh nghiệp của tư nhân và cơ quan quản lý nhà nước, can thiệp vào quá trình xây dựng, thực thi chính sách để có đặc quyền, đặc lợi, hình thành “lợi ích nhóm”, tác động tiêu cực đến xã hội, làm suy giảm lòng tin của nhân dân” như Nghị quyết số 10/NQ-TW, ngày 3-6-2017, của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ năm khóa XII đã chỉ ra?

Tiếp nối những nội dung của Chuyên đề: Pháp luật và thực hiện pháp luật về Công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động đầu tư, xây dựng và đất đai ở Việt Nam”, và Chuyên đề: “Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường”, nhóm tác giả sẽ tiếp tục làm rõ những dấu hiệu bất thường tại Dự án này, đồng thời kiến nghị cụ thể với cấp có thẩm quyền, làm rõ lộ trình pháp lý để xử lý những sai phạm của các bên có liên quan, góp phần khẳng định sự nghiêm minh và thống nhất của pháp luật.

Đức Phúc và Nhóm Phóng viên điều tra.

 

 

(*) Bài viết được thực hiện trong khuôn khổ các chuyên đề: “Pháp luật và thực hiện pháp luật về Công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động đầu tư, xây dựng và đất đai ở Việt Nam”“Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường” (Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã chuẩn y thực hiện Chuyên đề tại Công văn số 7643/VP-ĐT ngày 15/8/2019).

 

Chia sẻ bài viết

Tâm lý đám đông và những góc nhìn cần rõ ràng

Trước những dư luận trái chiều về bài viết ...

Tâm lý đám đông và những góc nhìn cần rõ ràng 16/04/2021

Gần 80 ứng viên ĐBQH ở Trung ương là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ

Trong số 205 người được Trung ương giới thiệu ứng ...

Gần 80 ứng viên ĐBQH ở Trung ương là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ 16/04/2021

Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Bầu cử ở nước ta là quá trình các cử tri đưa ra ...

Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân 16/04/2021

Dạy học trực tuyến giúp thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn ngành Giáo dục

Ngày 30 tháng 03 mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ...

Dạy học trực tuyến giúp thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn ngành Giáo dục 16/04/2021

Rác thải khẩu trang - Dấu hiệu của một loại ô nhiễm mới

Hiện tại, đại dịch COVID - 19 hiện đã và đang ...

Rác thải khẩu trang - Dấu hiệu của một loại ô nhiễm mới 16/04/2021