object(ClientScript)#247 (22) { ["headString":protected]=> string(881) " " ["bodyEndScript":protected]=> string(0) "" ["enableJavaScript"]=> bool(true) ["scriptMap"]=> array(0) { } ["packages"]=> array(0) { } ["corePackages"]=> array(17) { ["jquery"]=> array(1) { ["js"]=> array(1) { [0]=> string(13) "jquery.min.js" } } ["yii"]=> array(2) { ["js"]=> array(1) { [0]=> string(13) "jquery.yii.js" } ["depends"]=> array(1) { [0]=> string(6) "jquery" } } ["yiitab"]=> array(2) { ["js"]=> array(1) { [0]=> string(16) "jquery.yiitab.js" } ["depends"]=> array(1) { [0]=> string(6) "jquery" } } ["yiiactiveform"]=> array(2) { ["js"]=> array(1) { [0]=> string(23) "jquery.yiiactiveform.js" } ["depends"]=> array(1) { [0]=> string(6) "jquery" } } ["jquery.ui"]=> array(2) { ["js"]=> array(1) { [0]=> string(23) "jui/js/jquery-ui.min.js" } ["depends"]=> array(1) { [0]=> string(6) "jquery" } } ["bgiframe"]=> array(2) { ["js"]=> array(1) { [0]=> string(18) "jquery.bgiframe.js" } ["depends"]=> array(1) { [0]=> string(6) "jquery" } } ["ajaxqueue"]=> array(2) { ["js"]=> array(1) { [0]=> string(19) "jquery.ajaxqueue.js" } ["depends"]=> array(1) { [0]=> string(6) "jquery" } } ["autocomplete"]=> array(2) { ["js"]=> array(1) { [0]=> string(22) "jquery.autocomplete.js" } ["depends"]=> array(3) { [0]=> string(6) "jquery" [1]=> string(8) "bgiframe" [2]=> string(9) "ajaxqueue" } } ["maskedinput"]=> array(2) { ["js"]=> array(1) { [0]=> string(25) "jquery.maskedinput.min.js" } ["depends"]=> array(1) { [0]=> string(6) "jquery" } } ["cookie"]=> array(2) { ["js"]=> array(1) { [0]=> string(16) "jquery.cookie.js" } ["depends"]=> array(1) { [0]=> string(6) "jquery" } } ["treeview"]=> array(2) { ["js"]=> array(3) { [0]=> string(18) "jquery.treeview.js" [1]=> string(23) "jquery.treeview.edit.js" [2]=> string(24) "jquery.treeview.async.js" } ["depends"]=> array(2) { [0]=> string(6) "jquery" [1]=> string(6) "cookie" } } ["multifile"]=> array(2) { ["js"]=> array(1) { [0]=> string(19) "jquery.multifile.js" } ["depends"]=> array(1) { [0]=> string(6) "jquery" } } ["rating"]=> array(2) { ["js"]=> array(1) { [0]=> string(16) "jquery.rating.js" } ["depends"]=> array(2) { [0]=> string(6) "jquery" [1]=> string(8) "metadata" } } ["metadata"]=> array(2) { ["js"]=> array(1) { [0]=> string(18) "jquery.metadata.js" } ["depends"]=> array(1) { [0]=> string(6) "jquery" } } ["bbq"]=> array(2) { ["js"]=> array(1) { [0]=> string(20) "jquery.ba-bbq.min.js" } ["depends"]=> array(1) { [0]=> string(6) "jquery" } } ["history"]=> array(2) { ["js"]=> array(1) { [0]=> string(17) "jquery.history.js" } ["depends"]=> array(1) { [0]=> string(6) "jquery" } } ["punycode"]=> array(1) { ["js"]=> array(1) { [0]=> string(15) "punycode.min.js" } } } ["scripts"]=> array(1) { [2]=> array(1) { ["searchbox"]=> string(1440) "jQuery(document).on('submit', '.searchform', function() { var sv = jQuery(this).find('.inputSearch').val(); if (sv == '' || sv.length < 2) { alert('Từ khóa tìm kiếm không đúng. Từ khóa phải có ít nhất 2 ký tự.'); return false; } }); if(jQuery('.searchbox .searchSelect option:selected').val()){ var categorybox = jQuery('.searchbox .searchSelect').closest('.search-category-select'); if(categorybox){ categorybox.find('.search-category-text').text(categorybox.find('.searchSelect option:selected').text()); } } jQuery('.searchbox .searchSelect').on('change', function() { jQuery(this).closest('.search-category-select').find('.search-category-text').text(jQuery(this).find('option:selected').text()); }); " } } ["cssFiles":protected]=> array(1) { ["/css/main.min.css?v=1.1.4.2"]=> string(0) "" } ["scriptFiles":protected]=> array(2) { [2]=> array(1) { ["/js/web3nhat.min.js?v=1.1.4.2"]=> string(29) "/js/web3nhat.min.js?v=1.1.4.2" } [0]=> array(1) { ["/assets/677e75e6/jquery.min.js"]=> string(30) "/assets/677e75e6/jquery.min.js" } } ["metaTags":protected]=> array(13) { [0]=> array(2) { ["name"]=> string(8) "keywords" ["content"]=> string(105) "dat dai, tranh chap, du an, chung cu, nha o, mua, ban, tai san cong, tham nhung, tham o, tai san nha nuoc" } [1]=> array(2) { ["name"]=> string(11) "description" ["content"]=> string(79) "Cơ quan quản lý luận của Viện Khoa học Môi Trường và Xã hội" } [2]=> array(2) { ["property"]=> string(12) "og:site_name" ["content"]=> string(79) "Cơ quan quản lý luận của Viện Khoa học Môi Trường và Xã hội" } [3]=> array(2) { ["property"]=> string(8) "og:title" ["content"]=> string(79) "Cơ quan quản lý luận của Viện Khoa học Môi Trường và Xã hội" } [4]=> array(3) { ["property"]=> string(13) "twitter:title" ["name"]=> string(13) "twitter:title" ["content"]=> string(79) "Cơ quan quản lý luận của Viện Khoa học Môi Trường và Xã hội" } [5]=> array(2) { ["property"]=> string(14) "og:description" ["content"]=> string(79) "Cơ quan quản lý luận của Viện Khoa học Môi Trường và Xã hội" } [6]=> array(3) { ["property"]=> string(19) "twitter:description" ["name"]=> string(19) "twitter:description" ["content"]=> string(79) "Cơ quan quản lý luận của Viện Khoa học Môi Trường và Xã hội" } [7]=> array(3) { ["property"]=> string(12) "twitter:card" ["name"]=> string(12) "twitter:card" ["content"]=> string(105) "dat dai, tranh chap, du an, chung cu, nha o, mua, ban, tai san cong, tham nhung, tham o, tai san nha nuoc" } [8]=> array(2) { ["property"]=> string(7) "og:type" ["content"]=> string(7) "website" } [9]=> array(2) { ["property"]=> string(6) "og:url" ["content"]=> string(164) "http://trithucxanh.vn/tag/Th%E1%BB%8B+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+b%E1%BA%A5t+%C4%91%E1%BB%99ng+s%E1%BA%A3n+s%C3%B4i+%C4%91%E1%BB%99ng+d%E1%BB%8Bp+cu%E1%BB%91i+n%C4%83m?t=1" } [10]=> array(2) { ["property"]=> string(8) "og:image" ["content"]=> string(108) "http://trithucxanh.vn/mediacenter/media/images/1381/sites/ava/s1000_1000/e39f2545030bfe55a71a-1590999087.jpg" } [11]=> array(2) { ["name"]=> string(13) "twitter:image" ["content"]=> string(108) "http://trithucxanh.vn/mediacenter/media/images/1381/sites/ava/s1000_1000/e39f2545030bfe55a71a-1590999087.jpg" } [12]=> array(3) { ["property"]=> string(13) "og:image:type" ["name"]=> string(13) "og:image:type" ["content"]=> string(10) "image/jpeg" } } ["linkTags":protected]=> array(2) { ["a:2:{s:3:"rel";s:13:"shortcut icon";s:4:"href";s:104:"http://ttxonline.vn/mediacenter/media/images/1381/sites/ava/s100_100/e39f2545030bfe55a71a-1590999087.jpg";}"]=> array(2) { ["rel"]=> string(13) "shortcut icon" ["href"]=> string(104) "http://ttxonline.vn/mediacenter/media/images/1381/sites/ava/s100_100/e39f2545030bfe55a71a-1590999087.jpg" } ["a:2:{s:3:"rel";s:9:"canonical";s:4:"href";s:164:"http://trithucxanh.vn/tag/Th%E1%BB%8B+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+b%E1%BA%A5t+%C4%91%E1%BB%99ng+s%E1%BA%A3n+s%C3%B4i+%C4%91%E1%BB%99ng+d%E1%BB%8Bp+cu%E1%BB%91i+n%C4%83m?t=1";}"]=> array(2) { ["rel"]=> string(9) "canonical" ["href"]=> string(164) "http://trithucxanh.vn/tag/Th%E1%BB%8B+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+b%E1%BA%A5t+%C4%91%E1%BB%99ng+s%E1%BA%A3n+s%C3%B4i+%C4%91%E1%BB%99ng+d%E1%BB%8Bp+cu%E1%BB%91i+n%C4%83m?t=1" } } ["css":protected]=> array(0) { } ["hasScripts":protected]=> bool(true) ["coreScripts":protected]=> array(1) { ["jquery"]=> array(2) { ["js"]=> array(1) { [0]=> string(13) "jquery.min.js" } ["baseUrl"]=> string(16) "/assets/677e75e6" } } ["coreScriptPosition"]=> int(0) ["defaultScriptFilePosition"]=> int(0) ["defaultScriptPosition"]=> int(4) ["_baseUrl":"CClientScript":private]=> string(16) "/assets/677e75e6" ["behaviors"]=> array(0) { } ["_initialized":"CApplicationComponent":private]=> bool(true) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL }