TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/10/2021

Đảm bảo quyền và lợi ích của người tiêu dùng trong thời kỳ bình thường mới

Đảm bảo quyền và lợi ích của người tiêu dùng trong thời kỳ bình thường mới 15/07/2021
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử, ngày 12/7/2021 vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021 – 2025.
Thong ke