TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ tư, 19/01/2022

Nhà nước kiến tạo phát triển – Từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam

Nhà nước kiến tạo phát triển – Từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam 08/11/2021
Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập toàn diện đất nước hiện nay, việc xây dựng “nhà nước kiến tạo phát triển” ngày càng trở nên bức thiết. Thực tế cho thấy, “nhà nước kiến tạo phát triển” đã từng bước định hình ở Việt Nam, đang tạo công cụ và động lực mới cho phát triển và quản lý đất nước nhanh và bền vững hơn.

Vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình ở Việt Nam

Báo chí Cách mạng Việt Nam là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp; là phương tiện thông tin, tuyên truyền quan trọng, đồng thời là diễn đàn để nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để khẳng định vai trò của báo chí, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã xác định “phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.
Vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình ở Việt Nam 04/11/2021

Tôn chỉ, mục đích của báo chí: Từ nhận thức đến thực tiễn ở Việt Nam

Báo chí cách mạng Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội, lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên các mặt trận tư tương, chính trị, kinh tế, xã hội…, là cơ quan lý luận, định hướng xã hội và kênh thông tin quan trọng để thực hiện các quyền công dân; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân và ngược lại. Do đó, báo chí có vai trò vô cùng to lớn trong việc thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, cũng như công cuộc bảo vệ sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam được thiết thực.
Tôn chỉ, mục đích của báo chí: Từ nhận thức đến thực tiễn ở Việt Nam 29/10/2021

Chính sách kinh tế vĩ mô ứng phó với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Nghiên cứu này phân tích hệ thống các chính sách tài khóa và tiền tệ đã đem lại thành công bước đầu ở 15 quốc gia có khả năng chống chịu tốt với các ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 theo xếp hạng của Ngân hàng Đầu tư châu Âu.
Chính sách kinh tế vĩ mô ứng phó với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam 18/10/2021

Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam (kỳ 1)

Bảo vệ môi trường và quyền sống trong môi trường trong lành đang là vấn đề lớn không chỉ thách thức đối với Việt Nam mà còn đối với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, nhất là những nước đang phát triển. Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế, nước ta đang đứng trước những thách thức to lớn về môi trường, cần phải giải quyết triệt để để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam (kỳ 1) 17/10/2021

Báo chí Việt Nam với quyền tiếp cận thông tin

Báo chí Việt Nam với quyền tiếp cận thông tin 10/11/2021
Thông tin là nhu cầu thiết yếu trong mọi hoạt động của đời sống xã hội, là công cụ để điều hành quản lý, lãnh đạo của mỗi quốc gia, là phương tiện hữu hiệu để mở rộng giao lưu hiểu biết giữa các quốc gia dân tộc, là nguồn cung cấp trí thức, cũng là nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Thông tin được coi là yếu tố quyết định cho cơ hội phát triển, thành đạt và tự chủ của mỗi quốc gia, tổ chức và mỗi con người.

Đánh giá kết quả thực hiện Đề án 896 giai đoạn 2013-2020

Đánh giá  kết quả thực hiện Đề án 896 giai đoạn 2013-2020 17/10/2021
Việc ban hành Đề án 896 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo bước đột phá trong quản lý dân cư từ thủ công sang hiện đại, chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Trong quá trình triển khai, thực hiện bên cạnh những kết quả đạt đươc cũng còn nhiều tồn tại cần khắc phục, rút kinh nghiệm.

Đà Nẵng chi hơn 15 nghìn tỷ đồng cho đề án “xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021- 2030

Đà Nẵng chi hơn 15 nghìn tỷ đồng cho đề án “xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021- 2030 16/10/2021
Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, người dân trong công cuộc bảo vệ môi trường, Đà Nẵng đã đạt được nhiều giải thưởng: Thành phố bền vững về môi trường (ASEAN), Thành phố carbon thấp (APEC), Thành phố phong cảnh, Thành phố xanh quốc gia. Quan trọng hơn, Đà Nẵng đã xây dựng được thương hiệu "Thành phố đáng sống". Tuy nhiên bên bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại.

Xây dựng khung khổ pháp luật về đấu thầu "gỗ hợp pháp" (kỳ 1)

Xây dựng khung khổ pháp luật về đấu thầu "gỗ hợp pháp" (kỳ 1) 16/10/2021
Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Luật lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) được chính thức có hiệu lực từ ngày 01/06/2019, trong đó Chình phủ đã đưa ra một cam kết mạnh, theo đó tất cả gỗ và sản phẩm gỗ, dù là xuất khẩu hay tiêu thụ trên thị trường nội địa, đều phải là gỗ hợp pháp .Đây là cơ hội lớn để Việt Nam thực hiện quản trị rừng cũng như phát triển ngành chế biến gỗ một cách bền vững.

Xu hướng thương mại điện tử xuyên biên giới cơ hội khởi nghiệp từ thương mại điện tử và Logistics

Xu hướng thương mại điện tử xuyên biên giới cơ hội khởi nghiệp từ thương mại điện tử và Logistics 09/10/2021
Tóm tắt: Sự thay đổi của toàn thế giới trong thời gian qua, các xu hướng kinh doanh thương mại điện tử từ các nước phương Tây đang hướng sang khu vực châu Á, trong đó Việt Nam là một trong những lựa chọn hàng đầu (quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ của Việt Nam năm 2018 ước tính đạt 8,06 tỉ USD, tăng 30% so với năm 2017). Nhận ra tiềm năng, lợi ích và giá trị thực của thương mại điện tử, tham luận thực hiện nghiên cứu về cơ hội khởi nghiệp từ thương mại điện tử và logistics thông qua các nhóm ngành liên quan đến thương mại điện tử và logistics đã và đang trở thành xu hướng tất yếu như: dịch vụ kho bãi, đại lí thương mại, giải pháp công nghệ… Kết quả tổng hợp cho thấy có nhiều bằng chứng chỉ ra lợi ích, giá trị, cơ hội và thách thức từ xu hướng thương mại điện tử xuyên biên giới mang lại cho các bên tham gia.

Phát triển năng lực tư duy lý luận của cán bộ, công chức Việt Nam hiện nay

Phát triển năng lực tư duy lý luận của cán bộ, công chức Việt Nam hiện nay 09/09/2021
Tư duy lý luận là quá trình con người phản ánh hiện thực khách quan một cách gián tiếp, mang tính trừu tượng và khái quát cao bằng hệ thống các khái niệm, phạm trù, phán đoán, suy luận, quy luật logic... Năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ, công chức chính là khả năng về mặt tư duy lý luận hay tư duy khoa học để đội ngũ này có thể hoàn thành các nhiệm vụ với vai trò lãnh đạo, quản lý hoặc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong hoạt động thực thi công vụ. Chính vì vậy, phát triển, nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ, công chức là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài.

Tranh chấp về đất đai trong thừa kế, ly hôn, chuyển nhượng và tặng cho

Tranh chấp về đất đai trong thừa kế, ly hôn, chuyển nhượng và tặng cho 03/09/2021
ranh chấp đất đai nói chung và tranh chấp về đất đai trong thừa kế, ly hôn, chuyển nhượng và tặng cho là một trong những tranh chấp khá phổ biến và phức tạp ở Việt Nam hiện nay. Về cơ bản, pháp luật Việt Nam đã có những quy định khá cụ thể trong việc giải quyết các vụ tranh chấp đất đai trong thừa kế, ly hôn, chuyển nhượng và tặng cho, cụ thể:

Giáo dục gia đình trong cách mạng công nghiệp 4.0

Giáo dục gia đình trong cách mạng công nghiệp 4.0 02/09/2021
Tóm tắt: Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tạo ra nhiều thay đổi có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của con người và xã hội, trong đó có sự phát triển gia đình. Cách mạng công nghiệp 4.0 một mặt đem lại những diện mạo mới về văn hóa gia đình, nhưng một mặt cũng đem lại những thách thức lớn đối với văn hóa gia đình, giá trị gia đình. Trên cơ sở phân tích diện mạo của gia đình trong cách mạng công nghiệp 4.0, bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của giáo dục gia đình trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Một số gợi ý đối với chính sách tài khóa của Việt Nam từ COVID 19

Một số gợi ý đối với chính sách tài khóa của Việt Nam từ COVID 19 13/08/2021
Một số đề xuất đối với chính sách tài khóa của Việt Nam trong thời gian tới bao gồm: (1) Áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu cho các công ty đa quốc gia theo sáng kiến cải cách thuế của OECD; (2) Áp dụng nguyên tắc thu thuế theo điểm đến đối với các giao dịch kinh doanh dựa trên nền tảng số, không chỉ đối với các giao dịch xuyên quốc gia, mà bao gồm cả giao dịch nội địa; (3) Tiếp tục khẳng định đồng tiền ảo, nếu không được các ngân hàng trung ương phát hành, không phải là phương tiện thanh toán.

Chính sách tự chủ giáo dục - động lực lớn cho sự phát triển giáo dục đại học công lập ở Việt Nam

Chính sách tự chủ giáo dục - động lực lớn cho sự phát triển giáo dục đại học công lập ở Việt Nam 13/08/2021
Tự chủ giáo dục đại học đã và đang được nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện, bởi đó là biện pháp trực tiếp đáp ứng nhu cầu của giáo dục và đào tạo hiện đại. Thực tế phát triển đất nước trong những năm qua cho thấy, chính sách tự chủ giáo dục đại học của Đảng và Nhà nước có một vai trò quan trọng, giúp các trường phát huy nội lực, khả năng sáng tạo, hoạt động một cách có hiệu quả và đáp ứng những đòi hỏi cấp thiết nguồn nhân lực có chất lượng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Bài học nào từ COVID-19 có thể áp dụng để giải quyết những thách thức về khí hậu và môi trường ở Việt Nam

Bài học nào từ COVID-19 có thể áp dụng để giải quyết những thách thức về khí hậu và môi trường ở Việt Nam 29/07/2021
Kỳ 3: Những bài học từ COVID-19 áp dụng để giải quyết những thách thức về khí hậu và môi trường Có hai bài học được chỉ ra cho Việt Nam đó là cần chuẩn bị sẵn sàng và hành động nhanh chóng khi phải đối mặt với những thảm họa y tế và khí hậu; và hai là triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp đòi hỏi phải có sự chỉ đạo mạnh mẽ, đủ năng lực, và động lực để thử nghiệm và truyền thông. Những bài học này có thể áp dụng cho giải quyết những thách thức về khí hậu và môi trường.

Nâng cao hiệu quả thanh toán điện tử trong tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay

Nâng cao hiệu quả thanh toán điện tử trong tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay 29/07/2021
Mặc dù có thị trường thương mại điện tử phát triển mạnh nhưng tỉ lệ thanh toán điện tử ở Việt Nam so với việc thanh toán bằng tiền mặt trong tiêu dùng lại chiếm tỉ lệ rất thấp. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá thực trạng thanh toán điện tử của người tiêu dùng với những kết quả đạt được cũng như thách thức đặt ra từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp cho góp phần thúc đẩy nền kinh tế ở Việt Nam trong thời kì công nghệ 4.0.

Nhận diện sai phạm từ hành vi cản trở tiếp cận thông tin

Nhận diện sai phạm từ hành vi cản trở tiếp cận thông tin 29/07/2021
Không công khai, minh bạch thông tin về dự án đầu tư, các cơ quan quản lý Nhà nước tại nhiều địa phương còn lợi dụng, suy diễn vấn đề tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí để từ chối cung cấp thông tin, bao che cho những dấu hiệu sai phạm mà cơ quan báo chí đề cập.

Nhìn lại 10 năm thực hiện luật bình đẳng giới ở Việt Nam

Nhìn lại 10 năm thực hiện luật bình đẳng giới ở Việt Nam 29/07/2021
Kỳ 3: Làm gì để Luật bình đẳng giới phát huy được hiệu quả? Sau thời gian triển khai, Luật bình đẳng giới đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong xây dựng một môi trường sống bình đẳng có các giới, tuy nhiên thực tế cũng cho thấy còn nhiều điểm hạn chế, bất cập cần sửa đổi, hoàn thiện
Thong ke