TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ ba, 23/07/2024

Quy hoạch lâm nghiệp tỉnh Yên Bái cần những đột phá để phát triển rừng bền vững

Quy hoạch lâm nghiệp tỉnh Yên Bái cần những đột phá để phát triển rừng bền vững 06/04/2022
Yên Bái là tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi thế để phát triển kinh tế lâm nghiệp bởi diện tích rừng chiếm tới 75% tổng diện tích đất tự nhiên của toàn tỉnh. Tuy nhiên sự phát triển của ngành lâm nghiệp chưa thực sự tương xứng tiềm năng sẵn có. Bởi vậy công tác quy hoạch lâm nghiệp cần có những đột phá mới, hướng đi mới hiệu quả và bền vững hơn.

Đẩy mạnh cải cách hành chính tăng cường sự hài lòng của người dân

Đẩy mạnh cải cách hành chính tăng cường sự hài lòng của người dân 01/10/2020
Ở Việt Nam, cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước là một phần quan trọng của công cuộc đổi mới, là trọng tâm của tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước để đáp ứng những đòi hỏi của tiến trình đổi mới.

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước – Công cụ quan trọng để phòng, chống tham nhũng (Tiếp theo kỳ 1)

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước – Công cụ quan trọng để phòng, chống tham nhũng (Tiếp theo kỳ 1) 20/03/2020
Trách nhiệm giải trình (Accoutability) nảy sinh trong một mối quan hệ, trong đó một bên (cá nhân, tổ chức) và các hoạt động của cá nhân, tổ chức đó chịu sự giám sát, chỉ đạo hoặc bị yêu cầu phải cung cấp thông tin hoặc biện minh cho các hoạt động của mình. OECD định nghĩa trách nhiệm giải trình là trách nhiệm và nghĩa vụ của chính phủ trong việc thông tin với các công dân về các quyết định ban hành cũng như chịu trách nhiệm về các hoạt động và thực thi quyền lực của Chính phủ và các viên chức Nhà nước.

Nha Trang – Khánh Hòa: Nếu xử lý đơn một cách thấu tình, đạt lý, chắc chắn sẽ không còn tình trạng vượt cấp kéo dài.

Nha Trang – Khánh Hòa: Nếu xử lý đơn một cách thấu tình, đạt lý, chắc chắn sẽ không còn tình trạng vượt cấp kéo dài. 20/03/2020
Như chúng ta đã biết: “Đơn là văn bản có nội dung được trình bày dưới một hình thức theo quy định của pháp luật, gửi đến cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền để khiếu nại hoặc tố cáo hoặc kiến nghị, phản ánh”. Khoản 1, Điều 4, Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.
Thong ke