TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ sáu, 30/09/2022

Chính sách thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nhật Bản

Chính sách thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nhật Bản 24/03/2022
Tính chung cả năm 2021, Nhật Bản đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 1,7% mặc dù năm qua nước này có tới 2 quý tăng trưởng âm (âm 2,1% trong quý I/2021 và 2,7% trong quý III/2021). Đây là lần đầu tiên nền kinh tế lớn thứ ba thế giới tăng trưởng dương trong vòng 3 năm qua sau khi tăng trưởng âm 4,5% trong năm 2020. Những kết quả đạt được của nền kinh tế Nhật Bản cho thấy những quyết sách đúng đắn về kinh tế của nhà lãnh đạo Nhật Bản đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chịu những sức ép chưa từng có do đại dịch Covid 19 gây ra.
Thong ke