TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ bảy, 04/12/2021

Nhà nước kiến tạo phát triển – Từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam

Nhà nước kiến tạo phát triển – Từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam 08/11/2021
Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập toàn diện đất nước hiện nay, việc xây dựng “nhà nước kiến tạo phát triển” ngày càng trở nên bức thiết. Thực tế cho thấy, “nhà nước kiến tạo phát triển” đã từng bước định hình ở Việt Nam, đang tạo công cụ và động lực mới cho phát triển và quản lý đất nước nhanh và bền vững hơn.

Vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình ở Việt Nam

Báo chí Cách mạng Việt Nam là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp; là phương tiện thông tin, tuyên truyền quan trọng, đồng thời là diễn đàn để nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để khẳng định vai trò của báo chí, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã xác định “phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.
Vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình ở Việt Nam 04/11/2021

Tôn chỉ, mục đích của báo chí: Từ nhận thức đến thực tiễn ở Việt Nam

Báo chí cách mạng Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội, lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên các mặt trận tư tương, chính trị, kinh tế, xã hội…, là cơ quan lý luận, định hướng xã hội và kênh thông tin quan trọng để thực hiện các quyền công dân; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân và ngược lại. Do đó, báo chí có vai trò vô cùng to lớn trong việc thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, cũng như công cuộc bảo vệ sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam được thiết thực.
Tôn chỉ, mục đích của báo chí: Từ nhận thức đến thực tiễn ở Việt Nam 29/10/2021

Chính sách kinh tế vĩ mô ứng phó với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Nghiên cứu này phân tích hệ thống các chính sách tài khóa và tiền tệ đã đem lại thành công bước đầu ở 15 quốc gia có khả năng chống chịu tốt với các ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 theo xếp hạng của Ngân hàng Đầu tư châu Âu.
Chính sách kinh tế vĩ mô ứng phó với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam 18/10/2021

Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam (kỳ 1)

Bảo vệ môi trường và quyền sống trong môi trường trong lành đang là vấn đề lớn không chỉ thách thức đối với Việt Nam mà còn đối với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, nhất là những nước đang phát triển. Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế, nước ta đang đứng trước những thách thức to lớn về môi trường, cần phải giải quyết triệt để để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam (kỳ 1) 17/10/2021

Công khai, minh bạch trong tư tưởng Hiến pháp Việt Nam

Công khai, minh bạch trong tư tưởng Hiến pháp Việt Nam 09/04/2020
Hiến pháp là đạo luật gốc có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật, quy định những vấn đề về độ chính trị, kinh tế, quyền công dân… của một quốc gia. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Thực tiễn về trách nhiệm giải trình trong quản trị Nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Thực tiễn về trách nhiệm giải trình trong quản trị Nhà nước ở Việt Nam hiện nay 02/04/2020
Khái quát về trách nhiệm giải trình trong quản trị Nhà nước ở Việt Nam Động lực hình thành “trách nhiệm giải trình” trong quản trị Nhà nước ở Việt Nam Ở Việt Nam, thuật ngữ “trách nhiệm giải trình”(accountability) được thảo luận nhiều trong khoảng một thập niên trở lại đây, trong bối cảnh sự công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công thiếu cơ chế để quy trách nhiệm khiến cho quản trị nhà nước trở nên kém hiệu quả.

Một số vấn đề lý luận về trách giải trình của Chính quyền địa phương (Tiếp theo kỳ trước)

Một số vấn đề lý luận về trách giải trình của Chính quyền địa phương (Tiếp theo kỳ trước) 02/04/2020
Trong khuôn khổ là hoạt động của nhà nước, tác giả đồng tình với quan điểm của một số nhà nghiên cứu có thể hiểu: Trách nhiệm giải trình là trách nhiệm của cơ quan công quyền - đã nhận quyền lực từ nhân dân và đặt ra mục tiêu thực thi quyền lực vì nhân dân, thì đồng thời có nghĩa vụ trả lời, lý giải và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình. Nói cách khác, đó là việc cơ quan nhà nước cung cấp, giải thích, làm rõ các thông tin về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và chịu trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đó.

Một số vấn đề lý luận về trách nhiệm giải trình của Chính quyền địa phương

Một số vấn đề lý luận về trách nhiệm giải trình của Chính quyền địa phương 26/03/2020
Trách nhiệm giải trình là vấn đề mới được đề cập ở Việt Nam, cũng là vấn đề đang được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Nhiều vấn đề lý luận về trách nhiệm giải trình và trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương (CQĐP) còn có những tranh luận, cách hiểu chưa thống nhất, thậm chí chưa được đề cập làm rõ. Bài viết tập trung luận giải những vấn đề lý luận cơ bản nhất về trách nhiệm giải trình của CQĐP.

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước – Công cụ quan trọng để phòng, chống tham nhũng (Tiếp theo kỳ 1)

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước – Công cụ quan trọng để phòng, chống tham nhũng (Tiếp theo kỳ 1) 19/03/2020
Minh bạch thường được hiểu dưới là công khai, tiếp cận về thông tin. Tuy nhiên, có những cách tiếp cận khác về minh bạch. Nhìn chung, có 3 cách tiếp cận chính sau đây:

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước – Công cụ quan trọng để phòng, chống tham nhũng

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước – Công cụ quan trọng để phòng, chống tham nhũng 05/03/2020
Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2019 cơ quan điều tra đã khởi tố mới 214 vụ, 487 bị can tham nhũng; thiệt hại trên 1.028 tỷ đồng và 22.069 m2 đất; thu hồi 615.06 tỷ đồng và 11.867 m2 đất; kê biên trên 795 tỷ đồng. Đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 217 vụ, 653 bị can. Tòa án nhân dân các cấp thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 344 vụ, 849 bị cáo (tăng 31 vụ so với năm 2018); đã xét xử sơ thẩm 240 vụ, 517 bị cáo về các tội danh tham nhũng. Có 9 bị cáo bị tuyên phạt mức án tử hình, tù chung thân.Năm 2019, quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước được thể hiện một cách rõ ràng, nhất quán khi hàng loạt cán bộ cấp cao bị kỷ luật, truy tố về tội tham nhũng.
Thong ke