TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ bảy, 13/04/2024

Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp quyết liệt thực hiện công tác tư pháp năm 2024

Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp quyết liệt thực hiện công tác tư pháp năm 2024 26/12/2023
Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2024, Bộ Tư pháp xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp quyết liệt để thực hiện có hiệu quả công tác tư pháp năm 2024, chiều 25/12, tại Hà Nội.
Thong ke