TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ bảy, 13/04/2024

Hướng đi mới cho các không gian văn hóa sáng tạo

Hướng đi mới cho các không gian văn hóa sáng tạo 28/06/2021
Việt Nam hiện có khoảng 200 không gian văn hóa sáng tạo đang hoạt động, chủ yếu tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh dịch bệnh, mở rộng hoạt động trên nền tảng trực tuyến là một hướng đi mới và cần thiết, nhằm duy trì “sức sống” của các không gian này. Đồng thời, góp phần kết nối những ý tưởng mới, tạo ra một hệ sinh thái lành mạnh cho không gian sáng tạo Việt Nam.
Thong ke