TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ hai, 25/10/2021

Tranh chấp về đất đai trong thừa kế, ly hôn, chuyển nhượng và tặng cho

Tranh chấp về đất đai trong thừa kế, ly hôn, chuyển nhượng và tặng cho 03/09/2021
ranh chấp đất đai nói chung và tranh chấp về đất đai trong thừa kế, ly hôn, chuyển nhượng và tặng cho là một trong những tranh chấp khá phổ biến và phức tạp ở Việt Nam hiện nay. Về cơ bản, pháp luật Việt Nam đã có những quy định khá cụ thể trong việc giải quyết các vụ tranh chấp đất đai trong thừa kế, ly hôn, chuyển nhượng và tặng cho, cụ thể:
Thong ke