TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/10/2021

Thiết lập cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) hiệu quả đối với chất thải bao bì

Thiết lập cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) hiệu quả đối với chất thải bao bì 13/08/2021
Ô nhiễm chất thải nhựa đã được ghi nhận như là một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Theo nghiên cứu gần đây, hàng năm có khoảng 11 triệu tấn nhựa phát thải ra biển và các dự báo hiện nay cho thấy chất thải nhựa sẽ tăng gấp bốn lần từ năm 2010 đến năm 2050. Lượng nhựa phát thải ra đại dương hàng năm có thể tăng gần gấp ba lần vào năm 2040 nếu không có những hành động can thiệp kịp thời.

Nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng khối doanh nghiệp quận Ba Đình phát triển bền vững, hiệu quả

Nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng khối doanh nghiệp quận Ba Đình phát triển bền vững, hiệu quả 28/05/2020
Đảng và Nhà nước ta luôn ghi nhận, đề cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và là trụ cột để tạo nên sức mạnh kinh tế cho quốc gia. Với môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện, cùng với cơ sở hạ tầng ngày một nâng cao chính là điểm tựa vững chắc để các doanh nghiệp phát triển.
Thong ke