TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ hai, 18/10/2021

Cung ứng dịch vụ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội – Thực trạng và giải pháp (kỳ 1)

Cung ứng dịch vụ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội – Thực trạng và giải pháp (kỳ 1) 10/08/2021
Hà Nội là một trong những thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất trong khu vực ASEAN, hướng tới vị thế của một đại đô thị quốc tế. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ cũng khiến Hà Nội đang phải đối mặt với những áp lực về hạ tầng và môi trường rất lớn.
Thong ke