TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/10/2021

Giải quyết ô nhiễm nhựa đại dương - Cần một thỏa thuận toàn cầu

Giải quyết ô nhiễm nhựa đại dương - Cần một thỏa thuận toàn cầu 02/09/2021
Ô nhiễm nhựa là một vấn đề toàn cầu, xuyên biên giới và liên ngành, đòi hỏi phải có hành động phối hợp, trách nhiệm chung và một phương pháp tiếp cận tổng hợp, một khung hành động toàn cầu nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng về nhựa đại dương là yếu tố cần thiết để khắc phục tình trạng này.
Thong ke