TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/10/2021

Nhìn lại hoạt động thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu từ sự hài lòng của doanh nghiệp (kỳ 1)

Nhìn lại hoạt động thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu từ sự hài lòng của doanh nghiệp (kỳ 1) 02/09/2021
Lĩnh vực thủ tục hành chính xuất nhập khẩu trong 10 năm qua đã có những bước chuyển mình đáng ghi nhận, đã có nhiều cải cách được thực hiện để tạo thuận lợi thương mại cho doanh nghiệp, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.
Thong ke