TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ hai, 15/08/2022

Luật Cảnh sát biển Việt Nam từng bước đi vào đời sống thực tiễn

Luật Cảnh sát biển Việt Nam từng bước đi vào đời sống thực tiễn 18/06/2022
Ngày 19/5/2022, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2019 - 2021) thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biển Luật Cảnh sát biển Việt Nam” giai đoạn 2019 -2023. Các kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, phổ biến giai đoạn qua đã từng bước đưa Luật đi vào thực tiễn, tạo những thay đổi rõ rệt trong các lĩnh vực, nội dung về an ninh biển và công tác quản lý an ninh biển.
Thong ke