TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ hai, 18/10/2021

Ngành hàng không: Tranh thủ cơ hội để hồi phục, phát triển

Ngành hàng không: Tranh thủ cơ hội để hồi phục, phát triển 08/10/2020
Đứng trước những thách thức to lớn trong thời gian qua, với nhiều doanh nghiệp đã và đang rơi vào tình trạng khó khăn, người lao động mất thu nhập, việc làm,.. nhưng với những chủ trương và hành động đúng đắn của Đảng, Nhà nước, các lĩnh vực kinh tế - xã hội nước ta đang bước vào trạng thái hoạt động trong điều kiện bình thường mới, nhiều ngành sản xuất kinh doanh có sự khởi sắc. Việt Nam hiện đang đứng thứ 2 về tốc độ phục hồi kinh tế sau cuộc khủng hoảng do tác động của Covid-19 ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương - theo dự báo mới nhất của hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P Global Ratings.

Chính sách tự chủ giáo dục - động lực lớn cho sự phát triển giáo dục đại học công lập ở Việt Nam

Chính sách tự chủ giáo dục - động lực lớn cho sự phát triển giáo dục đại học công lập ở Việt Nam 13/08/2021
Tự chủ giáo dục đại học đã và đang được nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện, bởi đó là biện pháp trực tiếp đáp ứng nhu cầu của giáo dục và đào tạo hiện đại. Thực tế phát triển đất nước trong những năm qua cho thấy, chính sách tự chủ giáo dục đại học của Đảng và Nhà nước có một vai trò quan trọng, giúp các trường phát huy nội lực, khả năng sáng tạo, hoạt động một cách có hiệu quả và đáp ứng những đòi hỏi cấp thiết nguồn nhân lực có chất lượng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Phát triển năng lực tư duy lý luận của cán bộ, công chức Việt Nam hiện nay

Phát triển năng lực tư duy lý luận của cán bộ, công chức Việt Nam hiện nay 09/09/2021
Tư duy lý luận là quá trình con người phản ánh hiện thực khách quan một cách gián tiếp, mang tính trừu tượng và khái quát cao bằng hệ thống các khái niệm, phạm trù, phán đoán, suy luận, quy luật logic... Năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ, công chức chính là khả năng về mặt tư duy lý luận hay tư duy khoa học để đội ngũ này có thể hoàn thành các nhiệm vụ với vai trò lãnh đạo, quản lý hoặc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong hoạt động thực thi công vụ. Chính vì vậy, phát triển, nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ, công chức là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài.
Thong ke