TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ hai, 04/03/2024

Một số vấn đề đặt ra về minh bạch thông tin trong hoạt động đầu tư, xây dựng ở nước ta hiện nay

Một số vấn đề đặt ra về minh bạch thông tin trong hoạt động đầu tư, xây dựng ở nước ta hiện nay 18/06/2021
Công khai, minh bạch là nền tảng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, là công cụ để kiểm soát quyền lực nhà nước. Do vậy, việc nhận thức đúng đắn pháp luật và thực trạng thực hiện pháp luật về công khai, minh bạch thông tin trong hoạt động đầu tư, xây dựng là việc thiết yếu. Bài viết này sẽ tập trung phân tích các quy định pháp luật điều chỉnh công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư, xây dựng cũng như thực trạng thực hiện pháp luật xoay quanh vấn đề trên.

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo) 29/03/2022
Công khai (open, public), minh bạch (transparency) và trách nhiệm giải trình (Accountability) là những khái niệm, thuật ngữ phổ biến từ lâu ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy cách thức thực hiện khác nhau nhưng công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình đã xuất hiện rất sớm, ngay từ thời kỳ La Mã. Nhà nước cổ đại đã sử dụng các công cụ này để nắm bắt tường tận những gì diễn ra trong xã hội, kiểm soát xã hội để phục vụ cho việc cai trị của mình.
Thong ke