TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/10/2021

Một số mô hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài ứng dụng cho Việt Nam- Kỳ 1

Một số mô hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài ứng dụng cho Việt Nam- Kỳ 1 13/08/2021
Các hoạt động đầu tư nước ngoài trong thời gian gần đây đã đem đến nhiều “cơ hội vàng” để doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực sản xuất, giá trị của nền kinh tế. Tuy nhiên hoạt động thu hút FDI của nước ta còn nhiều hạn chế. Cùng tham khảo một số mô hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài của một số nước trên thế giới.
Thong ke