TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ hai, 18/10/2021

Tri thức Xanh thông báo tuyển dụng phóng viên và cộng tác viên năm 2021

15:17 17/08/2021
Logo header Tạp chí Tri Thức Xanh cơ quan lý luận của Viện Khoa học Môi trường và Xã hội thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; là diễn đàn nghiện cứu, trao đổi của các nhà Lãnh đạo, Quản lý, Chuyên gia và độc giả trên cả nước. Để triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người dân trong công tác bảo vệ môi trường, tạp chí thông báo tuyển dụng Phóng viên và Công tác viên năm 2021 cụ thể như sau:
Bình luận: 0