TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ bảy, 13/04/2024

Cần một khung pháp lý đủ mạnh để phát triển kinh tế số (Kỳ 1)

Cần một khung pháp lý đủ mạnh để phát triển kinh tế số (Kỳ 1) 24/04/2022
Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi nhiều lĩnh vực của cuộc sống trong đó rõ rệt nhất là lĩnh vực kinh tế. Kinh tế số được coi là đòn bẩy giúp các quốc gia đẩy nhanh tốc độ phát triển của nền kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm và sự phát triển cho xã hội.

Những điểm mới tại dự thảo Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn (Kỳ 1)

Những điểm mới tại dự thảo Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn (Kỳ 1) 03/03/2022
Luật Công đoàn 2012 là cơ sở pháp lý quan trọng cho Công đoàn Việt Nam tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội của đất nước; phát huy vai trò, tác dụng và ảnh hưởng rộng lớn trong đời sống chính trị - xã hội. Sau hơn 7 năm áp dụng, thực thi Luật Công đoàn đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập từ thực tiễn đặt ra yêu cầu đòi hỏi cần tiếp tục sửa đổi hoàn thiện nhằm đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật và hội nhập kinh tế quốc tế.

Một số luật có hiệu lực thi hành từ năm 2024

Một số luật có hiệu lực thi hành từ năm 2024 22/12/2023
Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, Luật Đấu thầu 2023 và Luật Thi đua, khen thưởng 2022 là 3 luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ năm 2024.
Thong ke