TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ hai, 04/03/2024

Thư chúc mừng nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2022 của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

23:48 17/05/2022
Logo header Khoa học và Công nghệ có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Vai trò của Khoa học và Công nghệ đã được khẳng định từ rất sớm, Điều 37 Hiến pháp năm 1992 đã khẳng định “Khoa học và Công nghệ giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Đến năm 2001, Điều 37 được sửa đổi, bổ sung, trong đó nhấn mạnh: “Phát triển Khoa học và Công nghệ là quốc sách hàng đầu”.

Trải qua các giai đoạn phát triển, những thành tựu KH&CN ngày càng được quan tâm, nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến và áp dụng sâu rộng trong thực tiễn, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam, từng bước trở thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển.

Để khẳng định vai trò của ngành Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 18/05/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ, trong đó quy định lấy ngày 18/5 hàng năm là “Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam”. Có thể nói, đây được xem là cột mốc có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng không chỉ với giới tri thức khoa học và công nghệ Việt Nam mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Ngày KH&CN Việt Nam không chỉ nhằm tôn vinh những người làm khoa học và các thành tựu KH&CN, tuyên truyền phổ biến tri thức khoa học mà còn nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đồng thời tạo sự gắn kết trong cộng đồng khoa học trong và ngoài nước, truyền cảm hứng, niềm say mê sáng tạo khoa học cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng và toàn xã hội.

Nhân kỷ niệm ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5, cùng với không khí chào đón chung của các nhà khoa học, của nhân dân cả nước, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam - TSKH Phan Xuân Dũng cũng đã viết thư tay chúc mừng các nhà khoa học, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hơn 3,7 triệu hội viên thuộc hệ thống Liên hiệp Hội. Ban biên tập Tạp chí Tri thức Xanh xin trích toàn văn bức thư của TS Phan Xuân Dũng như sau:

Ngày 18/5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã được quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013. Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam (LHHVN) tôi xin gửi tới các Hội thành viên, các đơn vị trực thuộc, các nhà khoa học, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hơn 3,7 triệu hội viên thuộc hệ thống Liên hiệp Hội lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Với vai trò và vị trí là tổ chức Chính trị - Xã hội của đội ngũ trí thức Việt nam do Đảng lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ được giao, Liên Hiệp hội Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn thực hiện sứ mệnh cao cả là tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức nước nhà, góp phần đưa Khoa học và Công nghệ trở thành động lực của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam (18/5/1963), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân đẩy mạnh thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Có như vậy nước mới giàu, dân mới mạnh và đời sống của nhân dân mới được cải thiện mọi mặt".

Luôn như lời dạy của Bác kính yêu, phát huy truyền thống vẻ vang rất đáng tự hào của đội ngũ trí thức Việt Nam, Liên hiệp Hội Việt Nam đang cố gắng hết sức mình đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội VIII của Liên hiệp Hội Việt Nam vào cuộc sống.

Với khí thế Ngày hội 18/5, tôi xin chúc các nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể hội viên sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng.

Chủ tịch

TSKH Phan Xuân Dũng

Dưới đây là hình ảnh bức thư viết tay của Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam - TSKH Phan Xuân Dũng:

Bình luận: 0